Nopeat toimitukset!
Ilmainen toimitus yli 100€ tilauksiin!*

GDPR ja käyttöehdot

Olemme päivittäneet alta löytyviä dokumentteja tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisiksi.
Rekisteriselosteesta löydät tarkemmin tietoa henkilötietojen säilyttämisestä. Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi, voit olla yhteydessä tietosuoja-asioiden yhteyspisteen: asiakaspalvelu@happyangler.fi.

Asioimalla Happy Angler -verkkokaupassa, asiakas sitoutuu toiminnosta tai tapahtumasta riippuen noudattamaan seuraavia ehtoja:

 Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste kertoo asiakkaan henkilötietojen käsittelystä Happy Anglerissä. Rekisteriselostetta sovelletaan myös Happy Angler Klubiin.

• Happy Angler sopimusehdot

Ostoksia tehdessä asiakas sitoutuu sopismusehtoihin. Sopimusehtoja sovelletaan myös Happy Angler Klubiin.

• Happy Angler käyttöehdot

Nämä ehdot liittyvät Happy Angler -verkkopalvelun käyttämiseen.

 Tekniikka, turvallisuus ja tietoturva
Tietoa Happy Angler -verkkokaupan tekniikasta, turvallisuudesta ja tietoturva-asioista.

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä
Rusta Finland Oy (y-tunnus: 0750466-6)
Porttipuistontie 1    
01200 VANTAA
Puhelin: 075 325 5000
Puhelun hinta 5,59 snt/min + pvm, sis. ALV

2. Tietosuoja-asioiden yhteyspiste
c/o Rusta Finland Oy
Puhelin: 075 3255 750 (ark. klo 9-15) 0,088 e/min, sis. ALV
Sähköposti: asiakaspalvelu@happyangler.fi

3. Rekisterin nimi
Rusta Finland Oy (jäljempänä ”Happy Angler”) asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan a-c ja f-kohtien perusteella asiakkuuteen, sopimukseen, suostumukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvissä yhteyksissä. Näistä tyypillisimpiä tilanteita ovat Happy Angler Klubin jäsenyys ja sen toiminta, verkkokauppa- tai myymäläostoksen eri vaiheet, palautteen antaminen tai muu viestintä tai asiointi Happy Anglerin kanssa.

Tietoja käsitellään edellä mainittujen eri suhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, rekisteröityjen ryhmiä koskevien luokitteluiden ja sääntöjen luomiseen ja ylläpitämiseen, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään ja markkinointiin.

Rekisteriin tallennetaan rekisterin tietosisältökohdan mukaisia tietoja rekisteröitymistä edellyttävien palveluiden käyttäjien ostokäyttäytymisestä sekä muita tietoja Happy Angler palveluiden käyttämisestä. Osto-, käyttö- ja asiointitietoja käytetään rekisteröityjen ryhmien toimintojen analysointiin ja luokitteluun sekä rekisteröidylle tarjottavien etujen, tarjousten sekä asiakkuuden sisältöjen kehittämiseksi, muokkaamiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Asiakastietojen analysointiin perustuva palvelujen ja viestinnän huolellinen räätälöinti ja kohdentaminen on olennainen osa Happy Angler asiakkuutta ja paremman asiakaskokemuksen tuottamista. Happy Angler ei muita EU:n tietosuoja-asetuksen 22 artiklan tarkoittamia täysin automatisoituja päätöksiä kuin verkkokauppaostamiseen liittyvä luottotietojen tarkistaminen maksupalvelun tarjoajan toimesta, josta on tarkempaa tietoa sivuston maksamista koskevassa asiakasinformaatiossa.

5.  Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:

Perustiedot, kuten
•    etu- ja sukunimet
•    yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
•    syntymäaika (pvm ja kk)
•    kieli
•    maksuvälineet ja niitä koskevat tarpeelliset tiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
•    rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
•    asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
•    asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, kuten asiakaspalvelupuheluiden taltioinnit, palautteet, reklamaatiot, mukaan lukien tuotteiden takuuta koskevat tiedot
•    laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
•    suoramarkkinointiluvat ja –kiellot sekä muut tarpeelliset rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät tiedot

Asiakkuuden ja palveluiden käyttö- ja asiointi tiedot, kuten
•    rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot
•    rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot
•    rekisteröidyn ostotiedot tuotekohtaisesti
•    Happy Anglerin palveluiden, sivuston, viestinnän tai muiden asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen kuuluvien sisältöjen ja elementtien käyttö- ja asiointitiedot
•    rekisteröidyn palveluihin tuottama sisältö (kuten tuotearvostelut) ja niihin liittyvä aineisto
•    rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)
•    tunnistetun rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät henkilöön kytkeytyvät tiedot – anonyymien evästeiden käytöstä on erillinen informaatio Happy Anglerin sivustolla.

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse antaessaan ja päivittäessään henkilötietojaan rekisterinpitäjän myymälöissä, sähköisissä palveluissa, rekisterinpitäjän erilaisten markkinointi- ja muiden toimenpiteiden yhteydessä taikka asiakaspalvelurajapinnoissa.

Rekisteröidyn osto-, asiointi- ja käyttäytymistietoja kerätään rekisterinpitäjän kassajärjestelmistä sekä rekisterinpitäjän sähköisistä järjestelmistä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen, siirto ja poistaminen
Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta sekä kohdennetun ja kiinnostavan sisällön tuottamista rekisteröidyille. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin säädösten mukaisten käsittelytarkoitusten puitteissa on perusteltua. Klubilaisiksi rekisteröitymättömien verkkokauppa-asiakkaiden henkilötiedot poistetaan viimeistään neljän vuoden kuluttua viimeisestä ostotapahtumasta. Klubijäsenyytensä päättäneiden asiakkaiden tiedot poistetaan takuu-, reklamaatio- ja muut vastaavat ajat huomioiden, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua viimeisestä ostotapahtumasta. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin siirtää asiakasrekisterin sisältämiä tietoja EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1.f artiklan nojalla pidettäviin omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Henkilötietoja käsitellään pääasiallisesti EU/ ETA-alueella. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi henkilötietoja siirretään myös ETA-alueen ulkopuolelle Happy Anglerin ulkopuolisille alihankkijoille. Happy Angler huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Happy Anglerin yhteistyökumppanit, jotka siirtävät henkilötietoja Yhdysvaltoihin ovat sertifioituneet Privacy Shield -tietosuojajärjestelyyn

8. Rekisterin suojaus
Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien EU:n tietosuoja-asetusta noudattavien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Happy Angler Klubin jäsenillä on asiakkuuden perustiedot ja oma ostohistoria saatavilla jatkuvasti omilla Klubi-sivuillaan.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Kielto-oikeus ei koske asiakkuuteen kuuluvaa asiakasviestintää eikä rekisteröitymistä tai muutoin nimenomaista tilausta tai liittymistä edellyttävien palveluiden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.  

Rekisteröidyllä on oikeus EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai käsittelyn rajoittamista, vaatia tietojensa poistamista käsittelyperusteiden puuttuessa sekä oikeus saada itseään koskevat sopimus- ja suostumusperustaiseen käsittelyyn perustuvat toimittamansa tiedot sähköisessä muodossa (tiedon siirrettävyys). Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt toteutetaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus Tietosuojavirastolle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Jos rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö on ilmeisen kohtuuton tai perusteeton voidaan siitä kieltäytyä tai sen toteuttamisesta periä kustannusta vastaava maksu.

Happy Angler -sopimusehdot

Tervetuloa Happy Angler  –verkkokauppaan! Nämä ehdot ovat Rusta Finland Oy:n (jäljempänä "Happy Angler”) –verkkokaupan (jäljempänä ”Verkkokauppa”) sopimusehdot (jäljempänä "Ehdot”), joita sovelletaan internetsivujen *.happyangler.fi välityksellä ostettavien tuotteiden kauppaan Happy Anglerin ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä. Happy Angler -verkkokaupassa voi asioida ainoastaan kuluttaja-asiakas, joka on vähintään 18-vuotias.

1. Verkkokaupassa asiointi

Asiakas voi tilata Verkkokaupassa tuotteita joko rekisteröityneenä Happy Angler Klubin jäsenenä (ks. lisätietoja Happy Angler Klubin jäsenyydestä täältä) tai ilman jäseneksi rekisteröitymistä. Mikäli Asiakas tilaa tuotteita liittymättä Happy Angler Klubiin, Asiakkaan on annettava kunkin tilauksen yhteydessä pakolliseksi merkityt tilaajatiedot, jotta tilaus voidaan toimittaa Asiakkaalle. Tilaamisen edellytyksenä on toimiva sähköpostiosoite, sillä tilausvahvistus toimitetaan Asiakkaalle vain sähköpostitse. Happy Angler Klubin jäsen näkee tilauksen tiedot myös omilla Klubi-sivuillaan.

Asiakas sitoutuu antamaan itseään koskevat tiedot oikeina, ja Asiakas vastaa tietojen oikeellisuudesta. Jotta Happy Angler voi palvella Asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, rekisteröityneen Asiakkaan tulee ilmoittaa tietojensa muuttumisesta viivytyksettä Happy Anglerille.

Liittyessään Happy Angler Klubiin Asiakas valitsee itselleen salasanan, jonka Asiakas sitoutuu pitämään salaisena ja olemaan ilmaisematta sivullisille. Asiakas vastaa tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Verkkokaupassa. Mikäli Asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai joutuneet sivullisen haltuun taikka hänen tunnuksiaan käytetään väärin, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi Happy Anglerille. Happy Anglerillä on oikeus jäädyttää Asiakkaan tunnukset, mikäli Happy Angler epäilee, että tunnuksia väärinkäytetään.

2. Henkilötietojen käsittely
Happy Angler käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla toimien henkilörekisterien rekisterinpitäjänä. Asiakkaan tietoja käsitellään rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin.

3. Evästeet
Asiakkaan päätelaitteelle voidaan toimittaa evästeitä ("cookies"). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Verkkokauppaa käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä Verkkokaupan sivuja Asiakas on selannut, mitä selainta Asiakas käyttää ja mistä Asiakas on tullut Verkkokauppaan. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää Asiakkaalta saatuihin henkilötietoihin.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Verkkokauppaa, jotta se palvelee Asiakkaita entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja Verkkokaupan kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa Verkkokaupan toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Asiakkaalla on mahdollisuus kytkeä evästeiden käyttö pois selainasetuksistaan, mutta tällä on vaikutusta Verkkokaupan käyttömahdollisuuksiin sitä heikentävästi tai jopa sen kokonaan estäen.

4. Tuotteiden tilaaminen
Tuotteiden tilaaminen tapahtuu siten, että Asiakas poimii haluamansa tuotteet ostoskoriin, minkä jälkeen Asiakas vie tilauksen loppuun Verkkokaupan ohjaamalla tavalla. Asiakas voi muuttaa ostoskorinsa sisältöä tilauksen maksamiseen saakka. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan huolellisesti tilauksensa sisältö ennen tilauksen loppuun viemistä. Asiakas saa tilauksesta tilausvahvistuksen antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun Asiakas on lähettänyt tilauksensa.

5. Hinnat
Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuotetiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Tuotteiden hinnat sisältävät arvolisäveron. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa.

Happy Angler pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja. Happy Angler pyrkii siihen, että Verkkokaupassa esitetyt hinnat olisivat aina oikeat ja ajantasaiset, mutta ei myönnä mitään takuuta hintojen oikeellisuudesta. Mikäli Verkkokaupassa ollut virheellinen hintatieto poikkeaa huomattavasti todellisesta hinnasta, on poikkeuksellisen alhainen verrattuna yleiseen hintatasoon tai virhe on muutoin sillä tavoin selvä, että Asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhetiedon, virheellinen hinta ei sido Happy Angleriä.

6. Tuotteiden saatavuus
Happy Anglerillä on runsas valikoima monenlaisia tuotteita, joiden valmistusmäärät ja saatavuus vaihtelevat. Happy Angler ei voi myöntää mitään takuita Verkkokaupassa myytävien tuotteiden saatavuudesta tai riittävyydestä. Osa Verkkokaupan tuotteista on ns. sesonkituotteita tai muutoin sellaisia tuotteita, joita valmistetaan vain rajallinen määrä. Myös vakiovalikoimaan kuuluvat tuotteet saattavat esimerkiksi tuotannollisten syiden vuoksi olla tilapäisesti loppuunmyyty. Happy Angler pyrkii pitämään Verkkokaupassa ajantasaiset ja oikeat tiedot saatavilla olevista tuotteista.

Mikäli tilattu tuote, joka on Verkkokaupassa näkynyt saatavilla olevana tuotteena, on tilapäisesti loppunut siten, että tuotteen toimitus viivästyy arvioidusta toimitusajankohdasta, Happy Angler pyrkii välittömästi tilanteen havaittuaan ilmoittamaan asiasta Asiakkaalle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos tuotteen toimitus tuotteen tilapäisen loppumisen vuoksi viivästyy enemmän kuin 30 päivää, menetellään alla olevien ehtojen mukaisesti siten kuin tuotetta ei olisi lainkaan saatavilla, paitsi jos Asiakkaan kanssa toisin sovitaan.
Mikäli kuitenkin Verkkokaupassa on ilmoitettu, että tuotetta ei ole varastossa ja annettu arvio ajankohdasta, jolloin tuotetta on saatavilla, Asiakkaan katsotaan tilauksen tehdessään hyväksyneen sen, että tällaisen tilapäisesti loppuneen tuotteen toimitusaika lasketaan siitä hetkestä, jolloin tuote on ilmoitettu olevan saatavilla.

Verkkokaupassa myydään myös tilaustuotteita eli tuotteita, jotka tilataan vasta, kun Asiakas on tehnyt tilauksen. Mikäli Asiakas tilaa tällaisen tilaustuotteen, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Verkkokaupassa ilmoitettu tilaustuotteen arvioitu toimitusaika, vaikka se olisi normaalia näiden Ehtojen mukaista varastossa olevien tuotteiden toimitusaikaa pidempi.

Mikäli tilattua tuotetta ei ole lainkaan saatavilla, Happy Angler varaa oikeuden toimittaa Asiakkaalle korvaava tuote, joka on käyttötarkoitukseltaan vastaava ja laadultaan vähintään yhtä hyvä kuin tilattu tuote. Korvaavan tuotteen hinta ei saa ylittää tilattua tuotetta, ellei Asiakas hyväksy korkeampaa hintaa. Mikäli korvaavaa tuotetta ei ole saatavilla, kaupan katsotaan kyseisen tuotteen osalta peruuntuneen. Tällöin tuotteen ostamista varten mahdollisesti myönnetty kuluttajaluotto peruuntuu vastaavasti kyseisen tuotteen osalta. Jos Asiakas on kuitenkin jo maksanut tuotteen, Happy Angler palauttaa Asiakkaalle hinnan, jonka Asiakas on tuotteesta maksanut. Palautus tehdään Asiakkaan ilmoittamia pankkiyhteystietoja käyttäen.

7. Tilausvahvistus
Asiakkaalle lähetetään onnistuneen maksutapahtuman jälkeen sähköpostitse tilausvahvistus, joka sisältää tilauksen keskeiset tiedot. Tilausvahvistus lähetetään lisäksi kirjallisesti toimituksen mukana. Asiakkaan tulee tarkistaa, että tilausvahvistukseen merkityt tiedot tilauksen sisällöstä ovat oikeat. Mikäli Asiakas on rekisteröitynyt Happy Angler Klubin jäseneksi, Asiakas voi tarkistaa tilauksen sisällön sekä tilaushistoriansa myös kirjautumalla jäsensivuilleen. Happy Anglerillä on oikeus olla hyväksymättä tilausta perustellusta syystä.

8. Toimitustavat ja toimituskulut
Tuotteet toimitetaan Asiakkaalle pakettina Asiakkaan valitsemalla tavalla joko Asiakkaan valitsemaan Postin tai Matkahuollon noutopisteeseen (”Nouto”), Asiakkaan valitsemaan Postin pakettiautomaattiin ("Nouto"), Asiakkaan valitsemaan Rusta -tavarataloon ("Nouto") tai Asiakkaan ilmoittamaan Suomessa sijaitsevaan postiosoitteeseen (”Kotiinkuljetus”). Lähetyksillä, joiden mitat ylittävät noutopisteiden asettamat rajat, toimitetaan aina Kotiinkuljetuksella, eikä Asiakkaalla ole mahdollisuutta valita Noutoa toimitustavaksi.

Mikäli Asiakas on valinnut toimitustavaksi Noudon, Posti tai Matkahuolto lähettää Asiakkaalle Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käyttäen joko tekstiviestillä tai sähköpostilla tiedon lähetyksen saapumisesta, minkä jälkeen tilaus on noudettavissa.

Kotiinkuljetuksessa paketit toimitetaan suoraan Asiakkaan kotiin ma-pe klo 9-21 (kello 21 asti vain suurimmissa kaupungeissa). Kuljetusliike sopii Asiakkaan kanssa toimituksen ajankohdan puhelimitse käyttäen Asiakkaan ilmoittamaa puhelinnumeroa.

Happy Angler pyrkii toimittamaan tilaushetkellä varastossa olevat tuotteet Asiakkaalle noin 2–7 arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy, Happy Angler pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle viivästyksestä Asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen ja antamaan Asiakkaalle arvion toimitusajankohdasta.

Happy Angler ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei pystytä toimittamaan sen vuoksi, että Asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot Happy Anglerille tai laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen, taikka ei ole paikalla sovittuna toimitusajankohtana eikä häntä tavoiteta.

Asiakkaalta peritään tilauksen yhteydessä yksilöitävät toimituskulut kustakin tilauksesta.

9. Maksutavat
Maksaminen tehdään tilausprosessin lopussa. Maksutapahtuman tultua hyväksytyksi asiakaan tilaus etenee käsittely- ja toimitusvaiheeseen.

Tuotteet ja niiden toimituskulut maksetaan tilauksen yhteydessä tai Happy Angler yhteistyökumppanin Klarna Oy:n myöntämillä maksutavoilla, joita ovat laskutus, kortti- sekä verkkopankkimaksu. Korttimaksu onnistuu mm. Visa-, Visa Electron- tai MasterCard-korteilla.

Happy Angler toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Klarna Oy.

Klarna AB (publ)
Sveavägen 46
SE-11134 TUKHOLMA
Puhelin: 09 4259 9771

Palautusoikeus
Teillä on kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus, jota käyttäessänne voitte asioida suoraan myyjän kanssa.

Tietoa maksutavoista
Pankin (Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, S-Pankki, Aktia, POP-pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Oma Säästöpankki, LähiTapiola) verkkopalvelussa vastaanottajana näkyy Happy Angler / Klarna / Sofort. Maksu tilitetään myyjälle.

Luottokunnan maksutavoilla tuotteen myyjä ja maksun saaja on Happy Angler / Klarna / Sofort. Reklamaatiotapauksissa pyydämme kuitenkin ensisijaisesti ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Maksaminen tehdään tilausprosessin lopussa. Maksutapahtuman tultua hyväksytyksi asiakaan tilaus etenee käsittely- ja toimitusvaiheeseen. Asiakkaan hyväksyessä maksutapahtuman verkkokaupassa, hyväksyy Asiakas samalla maksuvelvollisuuden.

10. Peruutusoikeus
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Verkkokaupasta tilaamansa tuote viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Asiakkaan tulee postittaa tuote Happy Anglerille ja liittää palautettavaan tuotteeseen toimituksen yhteydessä saamansa palautuslomake täytettynä. Asiakas voi jättää palautuksen Postin tai Matkahuollon toimipisteisiin sekä Rusta -tavarataloon.

Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että tuotteessa eikä tuotteen alkuperäispakkauksessa ole käytön jälkiä, tuote on edelleen alkuperäispakkauksessaan ja myytävissä edelleen. Jos palautettua tuotetta on vastoin ostajan laissa säädettyä huolenpitovelvollisuutta käytetty. On Happy Anglerillä oikeus periä arvoalennus aina tuotteen täyteen hintaan saakka.
Happy Angler vastaa normaalitilanteissa peruutettavien tuotteiden postituskuluista. Jos tuotetta ei voida palauttaa tavanomaisella tavalla postitse, vastaa Asiakas sen palautuskustannuksista.

Happy Angler hyvittää peruutettujen tuotteiden arvon käyttäen Asiakkaan palautuslomakkeessa ilmoittamia pankkiyhteystietoja. Jos tuotteen ostamista varten on myönnetty kuluttajaluotto, peruuntuu luotto peruutettujen tuotteiden osalta, jolloin luotonantaja palauttaa mahdollisesti veloitetut peruutettuja tuotteita koskevat luottokustannukset Asiakkaan tilille. Peruutettujen tuotteiden arvo hyvitetään asiakkaan tilille viimeistään 14 vuorokauden sisällä tuotteen vastaanottamisesta Happy Angler –verkkokaupan varastolla. Happy Angler voi pidättäytyä maksujen palautuksesta, kunnes peruutettu tuote on vastaanotettu Happy Angler –verkkokaupan varastolla tai kunnes Asiakas on esittänyt näyttöä tuotteen palautuksesta.

Joillakin tilaustuotteilla saattaa olla poikkeavat palautusehdot, joista ilmoitetaan tuotesivulla erikseen.

11. Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatiot

Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkastaa, että toimitus on sisältänyt hänen tilaamansa tuotteet ja että tuotteet ovat virheettömiä. Mikäli Asiakas havaitsee virheen tilauksessa tai tuotteessa, Asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta ilmoittaa siitä Happy Anglerin asiakaspalveluun (puh: 075 3255 750, s-posti:asiakaspalvelu@happyangler.fi).

12. Takuu
Verkkokaupassa myytävien tuotteiden valmistajat saattavat myöntää niin sanotun valmistajan takuun tuotteilleen. Happy Angler ei vastaa mistään tällaisista muiden tahojen myöntämistä takuista eli kaikki takuuseen liittyvät seikat ovat takuunantajan vastuulla ja Asiakkaan tulee kääntyä suoraan takuunantajan puoleen takuuta koskevissa asioissa.

13. Ylivoimainen este
Happy Angler ei ole vastuussa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksista, joka johtuu Happy Anglerin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure). Tällaisessa viivästymistilanteessa Happy Angler noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista otettuaan ensin yhteyttä Asiakkaakseen ja tarkistettuaan, haluaako Asiakas yhä pysyä sopimuksessa.

14. Sovellettava lainsäädäntö ja riitojen ratkaisu
Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse ratkaisemaan näistä Ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)

Vaihtoehtoimen riidanratkaisumenettely.

Euroopan komissio on avannut 15.2.2016 verkkovälitteisen ODR-riidanratkaisufoorumin (ODR = Online Dispute Resolution). ODR-foorumin kautta kuluttaja voi saattaa verkossa tehty ostosta koskevan riidan tuomioistuimen ulkopuolisen, puolueettoman riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi yrityksen kotimaassa. Pääset ODR-foorumiin tästä. Lisätietoa uudesta ODR-foorumista suomeksi löydät täältä.

Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan Suomessa Vantaan käräjäoikeudessa. Asiakas voi kuitenkin viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

15. Asiakaspalvelu

Asiakasta kehotetaan kaikissa ongelmatilanteissa olemaan yhteydessä Happy Anglerin asiakaspalveluun, puh: 075 3255 750, sähköposti: asiakaspalvelu@happyangler.fi.

16. Verkkokaupan ylläpitäjä
Verkkokauppaa ylläpitää:

Rusta Finland Oy
y-tunnus: 0750466-6
Porttipuistontie 1    
01200 VANTAA
Puh: 075 3255 750
Puhelun hinta 5,59 snt/min + pvm, sis. ALV

Happy Angler -käyttöehdot

1.    Yleistä
Nämä ovat Rusta Finland -konsernin (jäljempänä ”Happy Angler”) Internet–sivustojen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat yleiset ehdot (jäljempänä ”Ehdot”). Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) tulee tutustua huolellisesti näihin Ehtoihin ennen Palvelun käyttämistä. Ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin Palvelussa.

Palvelu saattaa sisältää lisäksi joitain toimintoja koskevia erityisehtoja (kuten verkkokaupan sopimusehdot, arvostelutoiminnon sopimusehdot), joita sovelletaan Käyttäjän toimintoihin näiden Ehtojen lisäksi, mikäli Käyttäjä käyttää kyseisiä toimintoja.

2.    Palvelun käyttöä koskevat oikeudet ja rajoitukset
Käyttäjällä on oikeus katsella ja selata Palvelua ja sen sisältöä, kuten tekstiä, tuotetietoja, kuvia, tavaramerkkejä ja tunnuksia (jäljempänä ”Sisältö”) sekä käyttää Happy Anglerin Palvelussa tarjoamia palveluja. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Sisältöä millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Sisältöä, lukuun ottamatta kohdan 6 mukaista sallittua linkittämistä. Rajoitus koskee paitsi suomenkielistä myös muunkielistä Sisältöä, joka on lokalisoitu erillisestä toimeksiannosta ja Happy Anglerin valtuuttaman yhteistyökumppanin toimesta erikielisille kohdeyleisöille.

Happy Angler myöntää Käyttäjällä näissä Ehdoissa määritellyn rajoitetun Palvelun käyttöoikeuden ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaista käyttöä varten eikä Käyttäjä saa osaksikaan käyttää Palvelua tai Sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin. Happy Angler ei myönnä käyttäjälle mitään muita oikeuksia Palveluun tai Sisältöön kuin näissä Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

Palvelua on sallittua käyttää vain kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä Palvelussa mahdollisesti erikseen annettujen ohjeiden ja ehtojen mukaisesti. Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä Palvelun toimintaa millään tavoin.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua (i) lainvastaisiin toimiin; (ii) toimintaan, jonka tarkoituksena on keskeyttää Palvelun toiminta, vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua tai muutoin häiritä Palvelun toimintaa (mm. ajastettujen häiriöohjelmien, viruksien tai muun Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Palveluun); (iii) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen; (iv) sellaiseen otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai käsittelemiseen, jolla pyritään peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä; (v) Happy Anglerin tai sen konserniyhtiön taikka muun tahon edustajana esiintymiseen taikka; (vi) muunlaiseen väärien tietojen antamiseen.

Käyttäjä ei saa lähettää, toimittaa tai julkaista Palvelussa mitään sellaista sisältöä (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tekstit, kuvat, tunnukset ja merkit), joka on (i) lain tai hyvän tavan vastaista taikka muutoin julkaistavaksi soveltumatonta, (ii) kolmansien oikeuksia loukkaavaa tai (iii) oikeudettomasti joitain tuotteita tai palveluja mainostavaa.

Käyttäjä saa lähettää, toimittaa tai julkaista Palvelussa vain sellaista sisältöä, johon ja jonka käyttämiseen hänellä on rajoitukseton oikeus, mukaan lukien oikeus välittää sisältö Happy Anglerille ja antaa Happy Anglerin julkaista kyseinen sisältö Palvelussa kokonaisuudessaan tai osittain ilman korvauksen maksuvelvollisuutta tai muita vastuita. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä Happy Anglerille mitään vaatimuksia, jotka perustuvat käyttäjän Palvelussa lähettämään, toimittamaan tai julkaisemaan sisältöön.

Käyttäjä vapauttaa Happy Anglerin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sekä kaikki niiden edustajat, johtajat ja toimihenkilöt vastuusta liittyen kaikkiin vaatimuksiin, jotka aiheutuvat käyttäjän Palvelun käyttämisestä tai perustuvat käyttäjän Palvelussa lähettämään tai välittämään sisältöön. Happy Angler ei tarkasta käyttäjän Palveluun lähettämää tai välittämää sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Happy Angler pidättää oikeuden milloin tahansa oman harkintansa perusteella ja ilman etukäteisilmoitusta poistaa käyttäjän Palveluun lähettämän ja siellä käyttämän sisällön.

Happy Anglerillä on oikeus milloin tahansa rajoittaa Palvelun tai sen osien tai toimintojen käyttöä sekä perustellusta syystä estää Käyttäjän pääsy Palveluun. Happy Angler voi käyttää mainittuja oikeuksiaan ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Happy Angler pidättää lisäksi oikeuden vedota kaikkiin näissä Ehdoissa määriteltyjen rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

3.    Henkilötietojen käsittely
Happy Angler käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla toimien henkilörekisterien rekisterinpitäjänä. Asiakkaiden tietoja käsitellään asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin.

4.    Evästeet
Käyttäjän päätelaitteelle voidaan toimittaa evästeitä ("cookies"). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä Palvelun sivuja Käyttäjä on selannut, mitä selainta Käyttäjä käyttää ja mistä Käyttäjä on tullut Palveluun. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää Käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua, jotta se palvelee Käyttäjiä entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa Palvelun toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Käyttäjällä on mahdollisuus kytkeä evästeiden käyttö pois selainasetuksistaan, mutta tällä on vaikutusta Palvelun käyttömahdollisuuksiin sitä heikentävästi tai jopa sen kokonaan estäen.

5.    Immateriaalioikeudet
Palvelu ja Sisältö ovat Happy Anglerin tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, jota tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset suojaavat. Kaikki Palveluun ja Sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat Happy Anglerille tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet pidätetään.

6.    Linkit Palveluun tai Palvelussa
Käyttäjät voivat lisätä omille internet-sivustoilleen linkkejä Palveluun. Linkki ei saa sisältää Happy Anglerin tavaramerkkejä kuviomuodossa. Linkin tulee avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot, palvelut tai tuotteet liittyisivät Happy Anglerin toimintaan tai olisivat Happy Anglerin sponsoroimia.

Happy Angler pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa perusteella, milloin tahansa ja ilman perusteluvelvollisuutta, kieltää linkityksen Palveluunsa.

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamiin ja ylläpitämään internetsivustoihin. Happy Angler ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä eikä vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Linkkien sisällyttäminen Palveluun ei myöskään osoita mitään siitä, että Happy Angler millään lailla kannattaisi tai mainostaisi linkitetyn sivuston palveluita eikä mitään muuta Happy Anglerin ja linkitetyn sivuston välisestä suhteesta. Linkitetyt sivustot eivät ole Palvelun osia eivätkä ne ole millään lailla Happy Anglerin hallinnassa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta ja että Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja mahdollisiin muihin ohjeisiin ennen linkitetyn sivuston käytön aloittamista.   

7.    Vastuunrajoitukset
Happy Angler tarjoaa Palvelun ja Sisällön ”sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaisia takuita. Happy Angler ei vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, virheettömästä ja oikea-aikaisesta käytettävyydestä, toimivuudesta ja hyödynnettävyydestä. Happy Angler ei myöskään vastaa Sisällön tai Palvelussa näkyvien, annettavien tai Palvelun kautta välitettävien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Happy Angler ei anna mitään takuita Palvelun suojauksesta tai siitä, että Palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Happy Angler ei voi taata Palvelun kautta lähettävien tietojen tietoturvaa. Happy Angler ei ole vastuussa Käyttäjän lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista.

Happy Angler ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien mm. liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Palvelun tai Sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Happy Anglerillä olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. 

8.    Muutokset
Happy Angler pidättää oikeuden harkintansa mukaan muuttaa näitä Ehtoja. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun muutoksista on ilmoitettu Palvelussa, jonka jälkeen niitä sovelletaan Käyttäjän toimintoihin Palvelussa.

Happy Angler pidättää oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia ja korjauksia Palveluun tai Sisältöön sekä poistaa käytöstä mitä tahansa Palvelun osia tai toimintoja. 

9.    Sovellettava lainsäädäntö
Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse ratkaisemaan näistä Ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan Suomessa Vantaan käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

10.    Palvelun ylläpitäjä
Palvelua ylläpitää:

Rusta Finland Oy
y-tunnus: 0750466-6
Porttipuistontie 1     
01200 VANTAA   
Puh. 075 - 325 5000 (vaihde)    
Fax. 075 - 325 5018
Puhelun hinta 5,59 snt/min + pvm, sis. ALV

Tekniikka, turvallisuus ja tietoturva

Kaikki verkkokaupassa käsitelty tieto on yleisen standardin mukaisen suojauksen, ns. palomuurin takana. Tämä tarkoittaa, että ulkopuoliset eivät pääse verkkokaupan tai siihen yhteydessä olevien muiden järjestelmien tietoihin käsiksi.

Henkilö- ja maksutiedot
Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. SSL on lyhenne sanoista "Secure Sockets Layer" ja se tarkoittaa verkkojen yli tapahtuvan tietoliikenteen suojausta. Maksutiedot (kuten henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään Klarna Oy:n suojatuissa ja salatuissa yhteyksissä ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja ei tallenneta Happy Angler -verkkokauppajärjestelmään.

Jotta sinulle voidaan tarjota Klarnan maksutapoja, välitämme sinusta tietoa Klarnalle, kuten yhteystietosi ja tiedot tilauksesta, jotta Klarna voi tarjota sinulle sopivat maksutavat. Henkilötietojasi käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteenmukaisesti. Klarnan tietosuojaseloste luettavissa täältä.

Cookiet
Verkkokauppa käyttää järjestelmässään cookieita eli ns. evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä Palvelun sivuja Käyttäjä on selannut, mitä selainta Käyttäjä käyttää ja mistä Käyttäjä on tullut Palveluun. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää Käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua, jotta se palvelee Käyttäjiä entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa Palvelun toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Käyttäjällä on mahdollisuus kytkeä evästeiden käyttö pois selainasetuksistaan, mutta tällä on vaikutusta Palvelun käyttömahdollisuuksiin sitä heikentävästi tai jopa sen kokonaan estäen.
 
Javascript
Javascript on ns. komentosarjakieli, jonka avulla www-sivulla voidaan esittää erilaisia sisältöjä.
Useat toiminnot Happy Angler -verkkokaupassa edellyttävät Javascript-toimintojen sallimista selaimessa. Verkkokauppajärjestelmän jotkut toiminnallisuudet on toteutettu niin, että niitä ei voi käyttää, mikäli selaimessa ei ole Javasrcipt sallittu. Esimerkiksi tuotetta ei voi lisätä ostoskoriin ilman Javascriptin sallimista.
GDPR ja käyttöehdot
Rekisteriseloste
Happy Angler -sopimusehdot
Happy Angler -käyttöehdot
Tekniikka, turvallisuus ja tietoturva

Tilaa uutiskirje!

Tilaamalla uutiskirjeen et jää paitsi kovimmista kampanjoista ja tarjouksista. Uutiskirjeen tilaaminen ei sido sinua mihinkään ja voit koska tahansa lopettaa uutiskirjeen tilaamisen.